Høyringsuttale – handlingsplan og økonomiplan 2022 – 2025

til Formannskapet i Kinn kommune si innstilling // sendt 9. desember 2021

Høyringsuttale til Formannskapet si innstilling til handlingsplan og økonomiplan for 2022-2025
Til gruppeleiarar, ordførar og kommunedirektør i Kinn kommune

Flora Industri og Næringsforening (FIN) inviterte ordførar og gruppeleiarane i kommunestyre samt kommunedirektør til eit medlemsmøte i FIN 25.november.Tema var « Hinder for næringsutvikling i kommunen» med utgangspunkt i budsjettforlaget kommunedirektøren hadde lagt fram for politikarane våre med endeleg politisk handsaming og vedtak i kommunestyre  14. desember i år.

Vi er svært glade for at fleire av dei politiske partia var representerte på medlemsmøtet vårt og at kommunedirektøren var til stades med kommunalsjef for samfunn, kultur og miljø.

Vi vil her kort oppsummere merknadane vi kom med i møtet, og dette vert og vår høyringsuttale til «Formannskapet si innstilling til handlingsplan og økonomiplan for 2022-2025» lagt ut på heimesidene til Kinn kommune 30.11.2021.

FIN er svært opptatt av at kommunen vår skal framstå som næringsvenleg slik at eksisterande og nye verksemder utviklar seg og etablerer seg i Florø. På same måte ønskjer vi at kommunen med sine tenester er attraktiv for busetting i Florø. Dette gjer tilgangen på kompetansesterke medarbeidarar til verksemdene våre lettare og styrkar dessutan det økonomiske grunnlaget for kommunen med høgare innbyggjartilskot frå staten og høgare skatteinngang til kommunen.

KAPASITETSUTFORDRINGAR BYGGE/REGULERINGSSAKER
Næringslivet i Florø går på dei fleste område godt, dei er omstillingsvillige og  mange verksemder er på god veg inn i det grøne skifte. Tilbakemeldingar styret i FIN får er at mange av medlemmane våre opplever god sakshandsaming av reguleringssaker og byggesaker, sjølv om ein i den seinare tid har opplevd kapasitetsutfordingar hos kommunen på dette feltet. Dette ber vi om vert teke omsyn til når ein no dimensjonerer ressursar til dette.

INNKJØPSPOLITIKK
Når den utvida innkjøpsavdelinga  i kommunen var etablert for nokre år sidan – for og å ta på seg innkjøpsoppgåver for fleire kommunar – kom FIN med ein høyringsuttale om at dette ikkje måtte svekke moglegheitene til lokalt næringsliv om å få konkurrere om oppdrag til kommunen. For mange av verksemdene i FIN er kommunen ein potensielt viktig kunde, og det å komme i posisjon til å kunne levere til kommunen tryggjer lokale arbeidsplassar og aukar kompetansen i verksemdene. I neste omgang aukar sjølvsagt dette skatteinngangen til kommunen,  både frå verksemdene og dei som er sysselsett i det private næringslivet. Mange medlemsverksemder melder no frå om at dei ikkje får vere med å konkurrere om kommunale oppdrag fordi krava som vert stilt, diskvalifiserer dei. Dei melder at handlingsrommet som trass alt gjeld for offentlege innkjøp, ikkje vert nytta. Dette ber FIN vert sett på sakslista når ein evaluerer innkjøpsarbeidet i kommunen.

VATN/AVLØP
Kommunen har ei svært offensiv satsing på fornying og utbygging på vatn-og avløpsområdet. Sidan kostnadane til det skal kvelvast over på brukarane, ser ein for seg ein auke på vatn/avløpsavgiftene med over 50% den neste 4-åsperioden, og allereie neste år vert det i budsjettforslaget  tatt høgde for ei auke på 11,2% på vassavgifta og 6,7% på avløpsavgifta. FIN har forståing for at vi må sikre verksemdene og innbyggjarane vår godt og trygt vatn og god handsaming av avløp. Men kommunen må heile tida vurdere det årlege omfanget av investeringar på området, og ikkje minst sikre rasjonell utbygging og val av  kostnadseffektiv materiell og løysingar. Dessutan må kommunen verte mykje betre på å kommunisere kvifor ein treng å ta desse store investeringane som uavkorta fører til høgare kommunale avgifter.

GEBYRREGULATIVET
Kommunen reviderer årleg gebyrregulativet sitt, og oftast vert det regulert i samsvar med den generelle prisstigninga. Slik er det også i dette budsjettforslaget, med unntak for to områder: Gebyr for private planforslag og Gebyr for byggesaker. Dei ulike gebyra her er auka frå over 30% til nærare 50%!!! Ein slik auke på avgjerande gebyr for næringslivet er svært øydeleggjande for vidare utbygging og utvikling, og vi ber om at dette vert regulert i tråd med prisstigninga i samfunnet elles.

EIGEDOMSSKATT
I 2021 vart det gjennomført ei re-taksering av eigedom i kommunen, og både verksemder og huseigarar opplevde at skattegrunnlaget vart kraftig auka. Dessutan stilte mange spørsmål med kvaliteten på takseringsarbeidet, og skattetakstnemnda arbeider framleis med klager som kom som følgje av dette. I forslag til nytt budsjett vert promillesatsane for næring og bustad foreslege auka frå 5 til 6 promille for næring og frå 3,3 til 4 promille for bustad og ein vidare vekst utover dette i økonomiplanperioden (NB! I høyringsdokumentet står det at desse satsane allereie i år er høvesvis 6 og 4 promille. Dette er feil). Ein auke i ein allereie høg eigedomsskatt , gjer kommunen vår mindre attraktiv og etablere og busette seg i. Samanliknar vi oss med kommunar nær oss, slår dette feil ut. Og når ein allereie signaliserer høgare kommunale vass- og avløpsavgifter og samstundes andre kommunale gebyr aukar, skapar dette store utfordringar for etablerings- og bulyst. Vi ber derfor om frys i eigedomsskatten og at det vert lagt til rette for ein reduksjon i denne i den vidare økonomiplanperioden.

Med vennleg helsing styret i Flora Industri- og Næringsforening

Bjørn Hollevik
Leiar FIN

bjorn.hollevik@enivest.net
913 81 879