§ 1. FORMÅL Foreningen har som formål å arbeide for industriutvikling, næringsutvikling og innovasjon i kommunen. Foreningen skal koordinere medlemmenes synspunkter på områder av felles interesse og fremme disse på medlemmenes vegner overfor de offentlige myndigheter, selskaper etc. som man ønsker å påvirke. I slike saker er foreningen også medlemmenes talerør overfor media. Foreningen skal også være et møtested hvor medlemmene utveksler erfaringer og fanger opp nye ideer. Foreningen kan også delta i andre selskap som fremmer foreningens formål.

§ 2. MEDLEMSKAP Medlemskap er åpent for industribedrifter og service/handelsbedrifter, som arbeider for å støtte foreningens formål. Søknad rettes skriftlig til styre som tar avgjørelse om medlemskap. En utmelding fra foreningen trer i kraft fra første årsskifte etter utmeldingen. Utmeldingen skal skje skriftlig.

§ 3. EKSKLUSJON Det er anledning til å ekskludere et medlem som ikke har betalt kontingent eller som ved ord og/eller handling akter på en måte som skader felles interesser i foreningen. Slik eksklusjon kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall. Krav om eksklusjon skal fremmes som årsmøtesak og begrunnes.

§ 4. ARBEIDSOPPGAVER Foreningen skal fremme tiltak av felles interesse for medlemmene og skal i den sammenheng mellom annet arbeide for bedre kommunikasjonstilbud og infrastruktur som kan fremme medlemmenes konkurranseevne. være en pådriver overfor kommune, fylke og stat for å utvide samt forbedre kvalitet og effektivitet innen skoleverk, tekniske tjenester og annen offentlig virksomhet. arbeide for å fremme innovasjonsarbeid i næringslivet. støtte tiltak som kan gjøre kommunen enda mer attraktiv som lokaliseringssted for nye bedrifter og næringer. samle medlemmene til formelle og uformelle samvær hvor man kan utveksle erfaringer og skape fora hvor ideene kan blomstre.

§ 5. ARBEIDSFORM Foreningen styre skal motta forslag fra medlemmene på saker som ønskes fremmet, eller selv ta initiativet til slike saker. Styret koordinerer medlemmenes synspunkter på saken, foretar nødvendige utredninger og fremmer saken overfor de riktige organer, og påser at den får en god og riktig mediadekning. Ved saker som krever større utredningskapasitet må medlemmet som har fremmet forslaget, eventuelt sammen med andre spesielt interesserte medlemmer, foreta og koste de nødvendige utredninger.

§ 6. STYRET Styret velges av årsmøte og består av Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. vararepresentant 2. vararepresentant Leder og nestleder velges av årsmøtet. Styret får fullmakt til å inngå ekstern støtte til regnskap og administrative funksjoner. Styrets medlemmer velges for en periode på to år i gangen. Minst to medlemmer skal stå på valg hver gang. På første årsmøte etter stiftelsesmøte skal uttredelse av styret skje ved loddtrekning. Det skal påsees at leder og nestleder ikke står på valg samtidig. Vararepresentanter velges for et år i gangen. Dersom leder av en eller annen grunn ikke lenger kan utøve sin funksjon, rykker nestleder opp som leder. Styret velger ny nestleder blant de faste medlemmene.

§ 7. ÅRSMØTET Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år i siste halvdel av mars og innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal være vedlagt sakliste, årsmelding, medlemsliste, revidert årsregnskap, budsjettforslag, innstilling fra valgkomiteen samt evt. andre fremmete forslag. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt driftstilskudd. Hvert medlem har en stemme. Årsmøtet ledes av en ordstyrer valgt av årsmøtet. Fra møtet skal det skrives protokoll ført av en skriver valgt av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av ordstyrer og to representanter fra de frammøtte medlemmer. Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding og revidert regnskap. Velge styremedlemmer og vararepresentanter til styret i samsvar med § 6. Velge leder og nestleder. Velge revisor. Velge valgkomité. Behandle budsjettforslag. Fastsette driftstilskudd. Andre saker som styret har satt opp på saklista for årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, herunder framlegg om endring av disse vedtektene, må innleveres skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på minst en ukes varsel etter vedtak i styret eller dersom minst 25% av medlemmene krever det. Alle valg skal være skriftlige og avgjøres ved simpelt flertall. Dersom stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 8. VALGKOMITÉ Valgkomiteen velges av årsmøtet og skal ha tre medlemmer. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen har som oppgave å utarbeide forslag til kandidater til styret samt revisor. Valgkomiteens leder, eller den som komiteen måtte velge av sine medlemmer, skal lede valget under årsmøtet. Forslag til ny valgkomité utarbeides av styret og overleveres valgkomiteen.

§ 9. DRIFTSTILSKUDD Driftstilskudd vedtas av årsmøtet og betales senest innen utgangen av april. Ny medlemmer betaler driftstilskuddet ved innmelding. Ved innmelding etter 30. juni betales halv kontingent første året.

§ 10. PROKURA Styrets leder tildeles prokura. I leders fravær innehar nestleder prokura.

§ 11. VEDTEKTSENDRINGER Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Forslag til slike endringer skal sendes styret skriftlig senest 4 uker før årsmøtet. En vedtektsendring krever 2/3 flertall.

§ 12. OPPLØSNING Forslag til oppløsning av foreningen må fremsettes som vedtak om vedtaksendring, men kan først avgjøres på følgende årsmøte, begge ganger med 2/3 flertall.

VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ SKIPINGSMØTE I FLORØ DEN 13. FEBRUAR 1992 Karl Arne Berg, Harald Bjørnevik, Olav Fure, Hallgeir Helland, Svein Hove, Peder Jørgensen, Bjørn Lillelien, Ola Sveen.

Endringer gjort i vedtektene etter stiftelsen: Endring av vedtektenes § 2: Årsmøtet 30. mars 2000 vedtok enstemmig ny innledning: «Medlemskap er i prinsippet åpent for industribedrifter og service/handelsbedrifter som betjener industribedrifter i Flora kommune»

Endring av vedtektens § 12: Årsmøtet 27. mars 2003 vedtok enstemmig ny tekst: Forslag til oppløsning av foreningen må fremsettes som vedtak om vedtaksendring, men kan først avgjøres på følgende årsmøte, begge ganger med 2/3 flertall.

Endring av vedtektens § 12: Årsmøtet 27. mars 2003 vedtok enstemmig, foreningens endrer sine vedtekter fra beskrivelse av funksjoner som Formann og Nestformann til: Leder og Nestleder.

Endring av vedtektene: Årsmøte 30. mars 2004 vedtok «enstemmig korrigering av vedtektene i forhold til tidligere årsmøtevedtak, ref. punkt a, b og c ovenfor, samt styret forslag til navn og vedtaksendring: Følgende er korrigert: NAVN, § 1 FORMÅL, § 2 MEDLEMSKAP, § 4 ARBEIDSOPPGAVER, § 6 STYRET, § 7 ÅRSMØTET, § 9 DRIFTSTILSKUDD, § 10 PROKURA.