Velkommen til årsmøte i FIN

Onsdag 25. april kl. 19.00 på Quality Hotell Florø.

Sakliste:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Val av møteleiar
 • Val av sekretær
 • Val av to representantar til å skrive under protokollen
 • Årsmelding for 2017
 • Driftstilskot for 2018
 • Rekneskap og budsjett for 2017/2018
 • Arbeidsprogram for 2018 – innspel frå årsmøtet til nytt styre
 • Val av styre
 • Val av valkomité

Etter årsmøtesakene blir det eit temamøte :

Tor Øyvind Aa: «Eit industrieventyr i Hyen – med knoppskyting på Nesjane»

Årsmøtet blir avslutta med middag og sosialt samvær.

Følgjer av korona

Spørjeundersøking om følgjer av korona for FIN sine medlemmar.

 • Har korona epidemien og tiltaka som er iverksette hatt direkte negativ innverknad på dykkar bedrift?
 • Har bedrifta permittert nokon av dei tilsette pga. korona tiltaka som er iverksette?
 • Kan de estimere kva tap de har hatt/ vil få pga. korona?
 • Vil hjelpepakkane som Stortinget har vedteke hjelpe dykkar bedrift?
 • Kva tiltak bør FIN arbeide for å få iverksett for å hjelpe næringslivet utover det som er vedteke