Årsmøte på Svanøy 30. september 2021

PROTOKOLL

Torsdag 30. september gjekk årsmøtet i Flora Industri- og Næringsforening av stabelen på Svanøy Hovedgård. 28 personar møtte fram, og representerte medlemsbedriftene i FIN.

PROTOKOLL frå årsmøtet:

 1. Opning ved leiar i FIN, Bjørn Hollevik.
  Sakliste og innkalling vart godkjent. Merknad om at årsmøte skulle vore gjennomført i siste halvdel av mars. Utsett pga. Covid.
 2. Val av møteleiar
  Bjørn Hollevik vart vald.
 3. Val av sekretær
  Anita Øygard vart vald.
 4. Val av to representantar til å skrive under protokollen.
  Anders Lien og Jacob Nødseth vart valde.
 5. Årsmelding for 2020 / første halvdel 2021
  Framlegg til årsmelding var utsendt og vart gjennomgått. Årsmøtet godkjende årsmeldinga.
 6. Driftstilskot 2021
  Framlegget om vidareføring av dagens driftstilskot vart godkjent.
 7. Styrehonorar 2021
  Framlegget om vidareføring av dagens satsar for honorar vart godkjent.
 8. Rekneskap for 2020 og budsjett 2021
  Framlegg til rekneskap og budsjett var utsendt og vart gjennomgått. Årsmøtet godkjende rekneskapen. Styret får i oppdrag til neste årsmøte å komme med forslag til korleis ein kan forvalte pengane ein har i banken – om eventuelt delar av dei skal plasserast på fond.
 9. Arbeidsprogram for 2021
  Styret hadde i si innkalling oppfordra årsmøtet til å komme med innspel til arbeidsprogram. Det nye styret i FIN skal utforme arbeidsprogrammet og publisere det på nettsida.

Årsmøtet hadde følgjande innspel til arbeidsprogram:

 • Nyrekruttering til FIN er framleis viktig, og arbeidet vil vere lettare etter at covidrestriksjonane er fjerna.
 • Jobbe med å få ned nettleiga for bedriftene er stadig aktuelt, likeeins å sikre nok kapasitet og grønn energi til Florø. FIN bør arrangere eit ope møte om dette, der SFE / Linja deltek.
 • Samarabeide og ha felles samlingar med Måløy Vekst og Førde Industri og Næringssamskipnad må prioriterast.
 • Næringsareal er eit av grunnlaga FIN er tufta på, som ein må ha sterkt fokus på.
 • Flyrutene må følgast opp, og FIN må ha løpande kontakt med DAT om rutene, men også tida ein må bruke for bagasjehandtering og bestillingsrutinar m.m. Årsmøtet vart oppfordra til å spele inn konkrete ønskjer rundt flyrutene/reise/billettering m.m. til leiar i FIN, før møtet med DAT 25.10.21
 • Sjå på moglegheitene for ein utdanningshub i Florø i samarbeid med utdanningsinstitusjonar.

10. Val av styre i FIN

Innstillinga frå valkomitéen vart framlagt av Gustav Johan Nydal, og vedteken slik den låg føre.

 • Bjørn Hollevik
  Leiar (attval) vald for 1 år
 • Ole Schanke Eikum
  Styremedlem (ny) vald for 2 år
 • Kristin Bergstøl Hansen
  Styremedlem (attval) vald for 2 år
 • Thor Arne Ullaland
  Styremedlem (ikkje på val)
 • Marianne Ullaland Knapstad
  Styremedlem (ikkje på val)
 • Svein Nødseth
  Varamedlem (attval) vald for 1 år
 • Anders Lien

  Varamedlem (ny) vald for 1 år

Årsmøte skal velje leiar og nestleiar, og påsjå at dei ikkje er på val same året. Årsmøtet delegerte til styret å velje nestleiar.

10. Val av valkomité

Etter innstilling frå styret vart Gustav Johan Nydal (attval), Ingrid Kassen (ny) og Jo Dale Pedersen (ny) valde for 1 år. Valkomitéen konstituerer seg sjølv.